O nás


Ing.Lenka Drvotová se poskytováním účetních služeb podnikatelům a neziskovým organizacím aktivně nepřetržitě zabývá od r. 1995 jako fyzická osoba na živnostenský list.
Daňovým poradcem se stala v r. 1997 a od té doby je členem Komory daňových poradců České republiky.
Daňový poradce je na výkon daňového poradenství a vedení účetnictví pojištěn ze zákona u pojišťovny Kooperativa,a.s.
Společnost ZDS,spol. s r.o. se zabývá od jejího vzniku v r. 1996 také zejména poskytováním účetních a daňových služeb pro podnikatele a neziskové organizace. Společnost ZDS,spol. s r.o. je pojištěna na vedení účetnictví a všechny související služby podnikatelům i nepodnikatelským subjektům u pojišťovny ČSOB. Společnost ZDS,spol. s r.o. je také členem Svazu účetních.

Daňový poradce Ing. Lenka Drvotová, č. 2569, je v rámci Komory daňových poradců přihlášena od r. 2008 ke kontinuálnímu profesnímu vzdělávání a díky tomu se účastní každoročně pravidelně vzdělávacích seminářů v oboru účetního a daňového poradenství v minimálním počtu 45 hod za rok.

Daňový poradce je přihlášen k Etickému kodexu Komory daňových poradců:

ETICKÝ KODEX
Komory daňových poradců ČR

Valná hromada KDP ČR schválila dne 24. 11. 2006 nový Etický kodex Komory daňových poradců ČR, který vychází z nového Kodexu C.F.E. schváleného v roce 2005. Kodex je dokumentem, který deklaruje profesní standardy daňového poradce, a to zejména ve vztahu k veřejnosti a klientům. Tento nový Etický kodex nahradil s účinností od 1. ledna 2007 původní Etický kodex platný od roku 1997. Zásadní změnou proti původnímu kodexu je závaznost kodexu, protože nový Etický kodex je závazný na principu dobrovolného přihlašování. Kodex tak není závazný pro všechny členy Komory automaticky, ale pouze pro ty, kteří se k němu písemně přihlásí. Přihlášení k Etickému kodexu je evidováno a zveřejňováno v seznamu daňových poradců.

Daňoví poradci se mohou k Etickému kodexu přihlásit písemně a to zejména prostřednictvím informačního systému na www.kdpcr.org. V ostatních případech je nutné přihlášení vlastnoručně nebo elektronicky podepsat. K přihlášením zaslaným faxem nebo emailem bez zaručeného elektronického podpisu nebude možné přihlížet. Přihlášený daňový poradce obdrží osvědčení o přihlášení se k Etickému kodexu KDP ČR.

Etický kodex KDP ČR (dále jen „kodex“), schválený usnesením Valné hromady KDP ČR, vychází z právní úpravy daňového poradenství v České republice stanovené zákonem č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, a dále z principu profesní etiky, který je zakotven v kodexu Confédération Fiscale Européenne, organizace zastřešující daňové poradenství v Evropě. Kodex je tak jedním ze základních dokumentů upravujících pravidla výkonu daňového poradenství. Jeho cílem je stanovit etické požadavky a zajistit dodržování vysokého profesního a morálního standardu v oblasti daňového poradenství.

1. Nezávislost
Při plnění svých povinností daňový poradce vždy postupuje s plnou profesní nezávislostí. To se vztahuje jak na zastupo­vání zájmů jeho klientů, tak na řešení střetu zájmů mezi daňovým poradcem, klientem, daňovou správou a dalšími zainteresovanými stranami.

2. Odpovědnost
a) Daňový poradce vykonává daňové poradenství na svou vlastní odpo­vědnost. Odpovídá za svou práci a za práci svých zaměstnanců. Pokud je daňové poradenství poskytováno prostřednictvím právnické osoby, musí odpovědný daňový poradce zajistit, aby výkon a kontrolu nad výkonem da­ňového poradenství touto právnickou osobou zajišťoval daňový poradce.

b) Riziko daňového poradce z výkonu daňového poradenství v souvislosti s odpovědností za škody způsobené jeho profesním pochybením, nedba­lostí nebo vznikající z jakéhokoliv jiného právně vynutitelného nároku ob­dobné povahy je kryto odpovídajícím pojištěním jeho profesní odpovědnosti.

3. Péče a svědomitost
Při výkonu své profese se daňový poradce řídí platnými právními před­pisy, profesními pravidly a v jejich rámci pokyny klienta.

Tato zásada vyžaduje nezávislost při všech profesních úkonech a zejména vyžaduje objektivní přístup při posuzování určitého případu. Předtím, než da­ňový poradce přijme zakázku, měl by si pečlivě a podrobně prověřit, zda je schopen splnit požadované úkoly s náležitým zřetelem na své povinnosti a svou způsobilost.

4. Mlčenlivost
Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje na všechny informace, které daňovému poradci svěří jeho klient nebo s nimiž se seznámí během výkonu své profese. Daňový poradce zajistí dodržování mlčenlivosti každou osobou, které při výkonu daňového poradenství k takovým informacím poskytl přístup, především jeho zaměstnanci a spolupracovníky.

5. Slučitelné a neslučitelné činnosti
Daňový poradce by měl provádět pouze takové činnosti, které jsou přípustné a slučitelné s jeho profesí a které neohrožují dodržování předpisů, jeho pro­fesních povinností, etiky a vážnosti profese daňového poradce.

6. Reklama
Daňový poradce může poskytovat pouze pravdivé informace o svých pro­fesních činnostech.
7. Vztahy s profesními kolegy
Jednání poradce, které se dotýká ostatních daňových poradců, musí být v souladu s dobrými mravy a podporovat dobré vztahy s ostatními členy své profese.

8. Odměna
Klient má právo na informace o výši odměny předtím, než daňový poradce pro něho zahájí svoji činnost. Odměna daňového poradce by měla zohledňovat stupeň jeho odpovědnosti, povahu a význam prováděných prací a čas, který je výkonu těchto prací věnován.

9. Profesní vzdělávání
Daňový poradce rozvíjí své profesní schopnosti a odborné znalosti po celou dobu výkonu daňového poradenství.

10. Sankce
KDP ČR má právo uplatňovat disciplinární sankce nebo rozhodnout o zrušení jeho přihlášení ke kodexu za závažné poru­šení čestného zá­vazku poradce dodržovat tento kodex.

Etický kodex KDP ČR schválený Valnou hromadou KDP ČR dne 24. 11. 2006 s účinnosti od 1. 1. 2007 ve znění schváleném Valnou hromadou KDP ČR dne 26. 11. 2010.